БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   З А  Р О Д И Т Е Љ Е

 

                –  БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА У БОРАВКУ

 

                –  БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА  ( одељења ван боравка)

 

                                               Школска   2019/20. година

Школа, у складу са  обавештењем Секретаријата за дечију и  социјалну заштиту Ниш, прикупља документацију везано за остваривање права на бесплатну ужину и бесплатну/регресирану исхрану у боравку, за сваку школску годину.    

                      Списак деце са документацијом школа  доставља Секретаријату најкасније до 15. у месецу за наредни месец.

                       у складу са досадашњом праксом, рок за достављање спискова од стране школе  Секретаријату  је  15.август ,  како би деца  ово право остварила  почев од  септембра месеца тј.од почетка  нове школске године.  

                      Поред спискова деце, потребно је доставити и документацију за свако дете на основу којег остварује право на бесплатну ужину/ бесплатну-регресирану исхрану у боравку, без обзира да ли је претходне године остваривало неко од ових права и без обзира да ли је већ достављана документација.

                       Молимо родитеље деце који остварују право на бесплатну ужину или регресирану/бесплатну исхрану  да   на време  доставе школи – одељенском старешини/васпитачу потребну документацију, како би ово право остварили од септембра месеца.

 Документација за ученике који већ похађају ову  школу доставља се  искључиво  одељенским старешинама или васпитачима у предшколској групи  у    јуну 2019. године  (до 28.6.2019.године).                        

                        За децу која се уписују у  први разред за шк. 2019/20.годину, а  не похађају предшколски програм у овој школи , родитељи се пријављују и  предају потребну документацију секретару школе  – предаје се  у јуну  2019.године .

 

Право на бесплатну ужинуисхрану имају:

-треће и четврто дете из породица са троје односно четворо деце

-дупли близанци, тројке и четворке

(предају се изводи из мат.књ.рођених за сву децу, у случају различитог презимена одговарајућа документација и др.)

-деца палих бораца ратних војних инвалида ( важеће решење , изв. из мат.књ.рођ. за дете)

-деца лишена родитељског старања ( пресуда, решење, извод из м.књ.рођ. за дете и др.)

-деца са сметњама у развоју (решење,документација…)

-деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности

 ( важеће уверење, потврду или решење ЦСР)

Право на регресирану исхрану имају корисници дечјег додатка.

Обавезно предати  потребну документацију.

 Ближе информације се могу  добити  на телефон 018/242-352 или код секретара школе, на другом спрату.

 У Нишу,  30.5.2019.                                                    Директор

                                                                                 

                                                                                  Дивна Стевановић