БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   З А  Р О Д И Т Е Љ Е

                –  БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА  У  ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ

                –  БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА  ( одељења ван боравка)

  Школска   2020/21. година

                          Школа, у складу са  обавештењем Секретаријата за дечију и  социјалну заштиту Ниш, прикупља документацију везано за остваривање права на бесплатну ужину и бесплатну/регресирану исхрану у боравку, за сваку школску годину.    

                      Списак деце са документацијом школа  доставља секретаријату најкасније до 15. у месецу за наредни месец.

                       У складу са досадашњом праксом, рок за достављање спискова од стране школе  Секретаријату  је  15.август ,  како би деца  ово право остварила  почев од  септембра месеца тј.од почетка  нове школске године.  

                      Поред спискова деце, потребно је доставити и документацију за свако дете на основу којег остварује право на бесплатну ужину (одељења редовне наставе) / бесплатну-регресирану исхрану у целодневном боравку, без обзира да ли је претходне године остваривало неко од ових права и без обзира да ли је већ достављана документација.

                       Молимо родитеље деце који остварују право на бесплатну ужину или регресирану/бесплатну исхрану  да   на време  доставе школи – одељенском старешини  потребну документацију, како би ово право остварили од септембра месеца, и то:

     – документација за ученике који већ похађају ову  школу доставља се  искључиво  одељенским старешинама или васпитачима у предшколској групи до 1.7.2020.године.      Одељенске старешине припремају спискове за пријављену децу, по одељењима.                  

                       – документација за децу која се уписују у  први разред за шк. 2020/21.годину и децу које се уписују у  припремне предшколске групе  документација се предаје секретару школе  или педагогу школе приликом уписа, односно до 10.7.2020.године.

 

Право на бесплатну ужинуисхрану имају:

-треће и четврто дете из породица са троје односно четворо деце

-дупли близанци, тројке и четворке

(предају се изводи из мат.књ.рођених за сву децу- фотокопије, а у случају различитог презимена и др. доставља се и друга одговарајућа документација)

-деца палих бораца ратних војних инвалида ( важеће решење , изв. из мат.књ.рођ. за дете)

-деца лишена родитељског старања ( пресуда, решење, извод из м.књ.рођ. за дете и др.)

-деца са сметњама у развоју (решење,документација…)

-деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности

 ( важеће решење и уверење ЦСР , потврду   ЦСР …)

 

Право на регресирану исхрану имају корисници дечјег додатка (важеће решење)

Обавезно предати  потребну документацију.

Ближе информације се могу  добити код одељенског старешине или на телефон 018/242-352, 522-210 .

 

 У Нишу,  9.6.2020.                                                 

   Директор                                                                              

 Дивна Стевановић