Стручна служба

Гордана Милошевић, дипл. психолог

Психолог обавља саветодавне разговоре са ученицима који имају разне проблеме као и потребе да разговарају са стручним лицем. Ти проблеми су најчешће везани за школу и оцене, међусобно дружење, породичне проблеме и приватне личне проблеме.

Такође, психолог врши саветодавне разговоре са родитељима ученика када дође до одређених проблема, даје одређене предлоге и савете како да се они превазиђу.

У циљу решавања одређених развојних криза и проблема ученика, психолог у сарадњи са одељењским старешином, учеником и родитељима, приступа коришћењу психолошких метода и тестова како би се ти проблеми решили.

Психолог школе сваке године, од марта месеца, врши тестирање зрелости и спремности детета за школу и формира одељења.

Са учитељима и наставницима, психолог идентификује даровите ученике из одређених области, да би се ти ученици, током школовања определили за одговарајуће секције, а касније правилно професионално усмерили.

Психолог школе ради професионално информисање и саветовање ученика путем индивидуалних  разговора и тестова за професионални избор занимања, предавања и упознавања са профилима средњих школа.

Због сложене природе свог посла, психолог сарађује са многим институцијама у граду: Центар за социјални рад, здравствене установе, Министарство просвете, Центар за превенцију болести зависности, Министарсво унутрашњих послова…

Из године у годину, запажа се све већа нетолеранција у комуникацији између ученика, па и родитеља међусобно, што доводи до вербалних  конфликата и потребе укључивљња психолога у решавању сукоба..

Због повећање агресивности код ученика, у школи је формиран тим за превенцију насиља, а чији највећи терет и сложеност у процени ситуација а самим тим и начина у превенцији насиља, носи психолог.

Посебну пажњу, у сарадњи са осталим стручним сарадницима и наставницима, психолог поклања ученицима који имају одређене тешкоће у развоју.

Верица Аврамовић, дипл. логопед 

Дипломирала на Дефектолошком факултету у Београду 1983. године.

Програм логопедског рада у школи односи се на рад са децом која имају поремећаје или тешкоће у изговору гласова, говора и језика.

Послови логопеда у школи су:

 • Откривање деце са говорно – језичким поремећајима
 • Откривање деце са тешкоћама у савладавању почетног читања и писања
 •  Корекције у погрешној артикулацији гласова
 •  Корекције у поремећеном ритму и темпу говора
 •  Корекције поремећене функције читања и писања
 •  Потпомагање говорно језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета
 •  Сарадња са учитељима и наставницима у смислу заједничке реализације корекционог поступка као и детаљно упознавање наставника са говорно – јез сметњама ученика и начином отклањања истих
 •  Сарадња са стручним сарадницима у школи и здравсвеним установама ради комплетне дијагнозе и свеобухватне комплексне методе у раду са ученицима који имају теже и сложеније сметње.
 •  Сарадња са родитељима
 •  Организовање индивидуалног и групног третмана
 •  Праћење говорног развоја ученика

У ОШ „Ратко Вукићевић“ је евидентирано 130 ученика или 16,25% од укупног броја ученика. Најчешћи проблеми (108 ученика) су у погрешној артикулацији гласова: Р, Л, Ш,Ж,Ч,Џ, С,З,Ц… Следе тешкоће у почетном савладавању читања и писања (10 ученика). Мали број је са поремећајем ритма и темпа у говору ( муца) 5 ученика. Недовољна језичка способност се јавља код 14 ученика.

Логопед организује свој посао тако што на основу извршене тријаже ученика, одређује распоред долажења ученика на логопедске вежбе о чему обавештава учитеље и одељењске старешине. О начину рада су упознати и родитељи. Највише времена се посвећује ученицима који имају теже проблеме у комуникацији. Искуство је показало да се добри резултати у савладавању проблема у комуникацији могу постићи само ако су у том процесу заинтересовани родитељи. Сваке године по 30 ученика успешно заврши логопедски третман.

Нина Сретеновић, педагог школе

Нина Сретеновић, педагог школе

Педагог школе, применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. Прати и подстиче целовит развој деце и ученика, учествујући у стварању оптималних услова за њихов развој. Педагог школе пружа подршку наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада, као и родитељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и школе. Остварује сарадњу и са друштвеним институцијама које су од значаја за успешан рад школе.

Педагог наше школе је координатор тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

Виолета Мандић, дипл. филолог

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду,  група за општу књижевност са теоријом књижевности.

Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран за планирање рада и управљање школском библиотеком. Школски библиотекар пружа неопходну подршку васпитно – образовном процесу.

Библиотекар школе омогућава приступ научним, образовним и културним садржајима, развија и негује навике уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог живота.

Библиотекар има улогу партнера у учењу који не подучава него саветује ученике у вези са њиховим активностима

Школски библиотекар брине о фонду библиотеке, каталогизује и класификује библиотечку грађу, анализира потребе корисника, прати издавачку продукцију, набавља нове књиге, организује изложбе и књижевне сусрете, организује рад Библиотечке и Новинарске секције, сарађује са институцијама културе и другим библиотекама.

Школски библиотекар помаже ученицима и наставницима при избору књига и других извора знања који свим учесницима образовног процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.